دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
دانشکده علوم و مهندسی صنایع غذایی
ایده های نو

زمینه های تحقیقاتی مورد علاقه و پیشنهاد طرح تحقیقاتی برای دانشجویان

محمد رضا حسین پور

محل خدمت:   دانشکده علوم و مهندسی صنایع غذایی

مرتبه علمی : استادیار

^